ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่  เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา่หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองไผ่

เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง  โดยการนำของนายพยนต์  บุญเพ็ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่  และ  นางกฤตติกา  พวงสีเคน  ผู้อำนวยการกองคลัง  เทศบาลตำบลหนองไผ่

ด้วยเทศบาลตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล  เพื่อมาดำรงตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)  จำนวน  5  ตำแหน่ง  ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้