เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ส่งรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2563 ให้กับผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม  ได้ตรวจสอบรายงานการเงินฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่องแบบกำหนดถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม