เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้ส่งรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน 2563 ให้กับผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม  ได้ตรวจสอบรายงานการเงินฯ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page