ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซลล์) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,364,000  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page