เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E01/2564 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซลล์) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 1,364,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองไผ่  ลงวันที่ 27 มกราคม 2564

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page