ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเห็ดไค หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายภักดี  ปะมะพุดโต)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page