pan3
pan1
pan5
pan4
pan7
pan6
pan8
 

        เทศบาลตำบลหนองไผ่  อำเถอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม    โดยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐)   เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน  ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้าสนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ

         

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page