วันที่ ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองไผ่ ได้จัดทำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  โดยออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่  ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อให้พื่นที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

กองคลัง  เทศบาลตำบลหนองไผ่  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีและที่ดินสิงปลูกสร้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๖  ในเขตตำบลหนองไผ่  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

B1
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3