โดยที่กระทรวงมหาดไทย   พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน    จังหวัดมหาสารคาม  มีสภาพเหมาะสม  สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  42  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2546  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ.ศ.  2496  และมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  ซี่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  (ฉบับที่  12)  พ.ศ.  2546  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  อำเภอนาดูน   จังหวัดมหาสารคาม   ขึ้น เป็นเทศบาลตำบลหนองไผ่  เมื่อวันที่   27  กรกฎาคม  พ.. 2556 เป็นต้นไป   ประกาศ  ณ วันที่  24  มิถุนายน 2556 

                    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขต และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  เป็นต้นไป     บรรดางบประมาณ  ทรัพย์สิน   สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลให้โอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น  และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใด  อยู่ก่อนแล้ว คงใช้บังคับได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่  ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546

1.            สภาพทั่วไป

1.1    ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลหนองไผ่  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม   มีระยะห่างจากที่ทำการอำเภอนาดูน ประมาณ  12   กิโลเมตร  และระยะห่างจากจังหวัดมหาสารคาม  ตามถนนสายมหาสารคาม  -  พยัคฆภูมิพิสัย  เป็นระยะทาง  55  กิโลเมตร     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

 ทิศเหนือ                      ติดต่อกับเขต ตำบลหัวเรือ  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

                        ทิศใต้                           ติดต่อกับเขต  ตำบลกู่สันตรัตน์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

               ทิศตะวันออก           ติดต่อกับเขต   ตำบลดอกล้ำ  อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

                ทิศตะวันตก               ติดต่อกับเขต   ตำบลดงยาง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

1.2  เนื้อที่

                    เทศบาลตำบลหนองไผ่    มีเนื้อที่ทั้งหมด  29  ตารางกิโลเมตร

 

 

 

 

 

 

 

-9-

 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ

             ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองไผ่ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว ไม่มีภูเขา  แม่น้ำไหลผ่าน  มีเฉพาะลำห้วย  และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง   และพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและที่สาธารณะประโยชน์

 

1.4  จำนวนประชากร

เทศบาลตำบลหนองไผ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน   มีประชากรทั้งสิ้น   3,889  คน  แยกเป็น   ชาย   1,938  คน  หญิง   1,951  คน  มีจำนวน  983  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย

134.1 คน / ตารางกิโลเมตร

                                                                                                

                                         ตารางแสดง  ข้อมูลประชากรเทศบาลตำบลหนองไผ่

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

(คน)

จำนวนชาย

(คน)

จำนวนหญิง

(คน)

ครัวเรือน

1

2

3

4

5

6

7

8

บ้านหนองไผ่

บ้านลิ้นฟ้า

บ้านโนนเห็ดไค

บ้านหนองบัวคู

บ้านด้ามขวาน

บ้านหนองนกคู่

บ้านหนองอีเลิ้ง

บ้านหนองบัวน้อย

552

632

668

621

295

578

386

157

267

324

333

311

142

290

        191

80

285

308

335

310

153

288

195

77

148

159

178

142

70

149

90

47

 

รวม

3,889

1,938

1,951

983

                              ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอนาดูน   ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนายน  2559

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
1438860
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
All days
36
1528
3951
505669
25294
34940
1438860

Your IP: 172.70.143.76
2024-05-22 02:27