วิสัยทัศน์การพัฒนเทศบาลตำบลหนองไผ่

 

                        

                        เทศบาลตำบลหนองไผ่          ใส่ใจการศึกษา

                  พัฒนาทุกด้าน   สร้างงานให้ชุมชน

      

 

                  

 

                                  พันธกิจ

 

 

                  

                       มุ่งพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ 

                      สังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ

                  และสิ่งแวดล้อม  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและ  

                   ชุมชน

 

                                                                                 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page