• นายสุบิน แก้วลิ้นไม้

  นายสุบิน แก้วลิ้นไม้

  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0973248022
  • นายจำลอง ฉันทวี

   นายจำลอง ฉันทวี

   รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0900273110
  • นางสุพิศ ปะติตัง

   นางสุพิศ ปะติตัง

   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองไผ่ เบอร์โทรศัพท์ 0804153370

  • นายมนูญ ปะระทัง

   นายมนูญ ปะระทัง

   สมาชิกสภาฯเขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 0926246869
  • นายสำรี ทับสุริ

   นายสำรี ทับสุริ

   สมาชิกสภาณเขต1 เบอร์โทรศัพท์ 0980823197
  • นายสังวาล สีหาบุราณ

   นายสังวาล สีหาบุราณ

   สมาชิกสภาฯเขต1 เบอร์โทรศัพท์ 0621820989
  • นายสุบรรณ์ ดาลาศ

   นายสุบรรณ์ ดาลาศ

   สมาชิกสภาฯเขต1 เบอร์โทรศัพท์ 0892765270
  • นายอานันท์ ปาสาบุตร

   นายอานันท์ ปาสาบุตร

   สมาชิกสภาฯ เขต2 เบอร์โทรศัพท์ 0827374278
  • นายภักดี ปะมะพุทโต

   นายภักดี ปะมะพุทโต

   สมาชิกสภาฯเขต2 เบอร์โทรศัพท์ 0827426944
  • นายเหลือ ลุนอินทร์

   นายเหลือ ลุนอินทร์

   สมาชิกสภาฯ เขต2 เบอร์โทรศัพท์ 0892537842
  • นายทรัพย์ บัวศรี

   นายทรัพย์ บัวศรี

   สมาชิกสภาฯ เขต2 เบอร์โทรศัพท์0970363811
  • นายจรรยง ปาคาถา

   นายจรรยง ปาคาถา

   สมาชิกสภาฯ เขต2 เบอร์โทรศัพท์ 0986312032

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page